dinsdag 8 mei 2007

dolgedraaid & doorgeschoten


"onlangs heb ik u gehoord inzake het verstoren van een nest van een merel en het begin van nestbouw van een houtduif, welke zich bevonden in een klimop rond de binnenpoort van het hofje. in verband met de door u in deze afgelegde verklaring is destijds een nader onderzoek ingesteld. daarbij zijn X en Y van de woningcorporatie gehoord, alsmede funktionarissen van het groenonderhoudsbedrijf. naar aanleiding van het terzake opgemaakt proces-verbaal is deze zaak ter terechtzitting van de ekonomiese politierechter onderzocht en behandeld.
uit de bewezen verklaarde feiten blijkt dat de verdachten werd verweten dat zij één of meer nesten van beschermde, inheemse diersoorten (vogels) hebben verstoord en zelfs, in geval van het nest van de merel, dat nest hebben meegenomen. uit uw verklaring en het rechercheonderzoek in de binnentuin is gebleken dat bedoelde nesten door deze vogels werden gebruikt.
het verwijderen van oude, niet meer door vogels gebruikte, nesten uit begroeïngen, is toelaatbaar. in dit geval ging het er om dat de nesten wel gebruikt werden dan wel door de vogels werden opgebouwd dan wel verbouwd.
de feiten leveren een strafbaar feit op waardoor dan ook een geldboete van twee maal 220 euro is opgelegd."

uit een brief van het ministerie van LN&W aan klagers over de schending van de Flora en Faunawet door een groenonderhoudsbedrijf dat werkte in opdracht van een woningcorporatie. de klagers hadden aangifte gedaan bij de AID, de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. (bron: buurtkrant Jordaan & Gouden Reaal, mei/juni 2007) (schuinmarkeringen door hansb)

Geen opmerkingen: